Menu
Entropy

Group Exhibition Entropy

Liu Wei
Yu Ji
He An
Yang Fudong
Sun Xun
Zhao Zhao
Chen Tianzhuo

Exhibited

10 Mar 2019 to 1 Sep 2019

Location

Faurschou Venice

To be announced

He An: He Taoyuan & Miho Yoshioka, What Makes Me Understand What I Know?

Read more (+)

Chen Tianzhou: Ksana

Read more (+)

Yu Ji: Various Works

Read more (+)

Sun Xun: Various Works

Read more (+)

He An: Love Child

Read more (+)

Zhao Zhao: Jade-Constellation

Read more (+)

Yang Fudong: Dawn Breaking – Imperial Seal

Read more (+)

Liu Wei: The Stone

Read more (+)

He An: The Wind as A Thief

Read more (+)